მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს იმ იურისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ საკორპორაციო სამართლის დარგში და შეხება აქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან, რომელთა მიზანს წარმოადგენს ბიზნენ საქმიანობის დაწყება საქართველოს ტერიტორიაზე. აღნიშნული სტატია, ასევე გამოსადეგია იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ფლობენ ქართულ ენას და სურთ დამოუკიდებლად დააარსონ რაიმე სახის სამეწარმეო (კომერციული) იურიდიული პირი.

მეწარმე იურიდიული პირის დასარეგისტრირებლად დაინტერესებული სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, (დასარეგისტრირებელი სუბიექტის ერთ-ერთი პარტნიორი, დამფუძნებელი, ხელმძღვანელობაზე ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი) უშუალოდ ან და დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი, როგორც საქართველოს ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქე[1],[2] განცხადებით უნდა მიმართოს საქართველოს იუსტიციის სახლში მდებარე სამეწარმეორეესტრს ან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს [3].

სამეწარმეო (კომერციული) იურიდიული პირის რეკვიზიტები

კომერციული კომპანიის რეგისტრაციისთვის უაღრესად ხელსაყრელი იქნება წინასწარ დადგენილ იქნას ქვემოთ მოყვანილი რეკვიზიტები, რომლებიც დაგვეხმარებიან წესდების სწრაფ და შეუფერხებლად შევსებაში :

11.  საფირმოსახელწოდება – საფირმო სახელწოდება აუცილებლად უნდა იყოს დაწერილი ქართული ასოებით, თუმცა გვერდით მას შეიძლება ახლდეს ლათინური ასოებითაც შესრულებული იგივე სახელწოდება, ასევე:

11.1.ინდივიდუალურიმეწარმესაქმიანურთიერთობებშიგამოდისსაკუთარისახელით. დამატებებიდაიშვება„საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მეექვსე მუხლისმე-5 პუნქტითგათვალისწინებულიპირობებისდაცვით;

11.2. სამეწარმეოამხანაგობისსაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესსულცოტაერთიმონაწილისსახელს, „სამეწარმეოამხანაგობის“ დამატებით.სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესსულცოტაერთიპარტნიორისსახელს, „სპს“-ისდამატებით. კომანდიტურისაზოგადოებისსაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესსულცოტაერთისრულიპარტნიორისსახელს, „კს“-ისდამატებით. თუსამეწარმეოამხანაგობაში, სპს-სადაკს-შიგაერთიანებულიარიანმხოლოდიურიდიულიპირები,მათისახელწოდებაუნდაშეიცავდესერთ-ერთიმათგანისსაფირმოსახელწოდებასამმუხლშიაღნიშნულიშესაბამისიდამატებით;

$11.3.               პარტნიორთასახელისგამოყენებისშესაძლებლობისგარდა, შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას,სააქციოსაზოგადოებას, კოოპერატივსშეუძლიათსაფირმოსახელწოდებაშეარჩიონმათისაქმიანობისსაგნისმიხედვით,ანშეიძლებაესსახელწოდებაიყოსფანტაზიისნაყოფი; მაგრამიგიუნდაშეიცავდეს: სააქციოსაზოგადოებისშემთხვევაში – დამატებას„სააქციოსაზოგადოება“ ან „სს“, ან „კორპორაცია“; შპს-ისშემთხვევაში – დამატებას „შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება“ ან„შპს“; კოოპერატივისშემთხვევაში – დამატებას „რეგისტრირებულიკოოპერატივი“ ან „რკ“. იმსაწარმოსმიმართ,რომლისსახელწოდებაცშეიცავსსიტყვას „საზოგადოება“, „საზოგადოების“ ნაცვლადშეიძლებაგამოყენებულიქნეს(შესაბამისისამართლებრივიფორმისმიხედვით) სიტყვა „კომპანია“. „შპს“-ისნაცვლადშეიძლებამხოლოდსიტყვა „კომპანიის“გამოყენება;

11.4. საფირმოსახელწოდებასარუნდაერთოდესრაიმეისეთიდამატება, რომელმაცშეიძლებაშეცდომაშიშეიყვანოსმესამეპირიან/დაგამოიწვიოსშეცდომაან/დაგაუგებრობასაწარმოსფორმისათუსაქმიანობისმოცულობისან/დაპარტნიორთაურთიერთობისგამო[4].

იურიდიული მისამართი. თუ უძრავი ქონება, რომელსაც კომპანიის დამფუძნებელი მიუთითებს, როგორც კომპანიის იურიდიულ მისამართს არ წარმოადგენს მის საკუთრებას აუცილებელია ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა აღნიშნილი უძრავი ქონების მართვისა და განკარგვის უ


[1]„საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი მე-5, ნაწილი 4;

[2]„საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, მუხლი 30;

[3]საქართველოს იუსტიციისმინისტრის ბრძანება №241,2009 წლის 31 დეკემბერი,ქ. თბილისი, „მეწარმეთადაარასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულპირთარეგისტრაციისშესახებ“ ინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე;

[4]„საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი მე-6

ურთიერთობისგამო

12. იურიდიული მისამართი. თუ უძრავი ქონება, რომელსაც კომპანიის დამფუძნებელი მიუთითებს, როგორც კომპანიის იურიდიულ მისამართს არ წარმოადგენს მის საკუთრებას აუცილებელია ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა აღნიშნილი უძრავი ქონების მართვისა და განკარგვის უფლების არსებობის შესახებ


[1] „საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი მე-2, ნაწილი 1;

[2] „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი 25-ე, პუნქტი 4;

[3]„საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი მე-5, ნაწილი 4;

[4]„საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, მუხლი 30;

[5]საქართველოს იუსტიციისმინისტრის ბრძანება №241,2009 წლის 31 დეკემბერი,ქ. თბილისი, „მეწარმეთადაარასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულპირთარეგისტრაციისშესახებ“ ინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე;

[6]„საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი მე-6