ანი ფიქრიშვილი ინვესტიციების მხარდაჭერა

 

უცხოური ინვესტიციების შიდასახელმწიფოებრივი დაცვა ხათუნა ხაჩიშვილი