თეა თედლიაშვილი – ალიმენტი

 

ხათუნა ხაჩიძე – ქორწინება და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციები

 

 

თინათინ ადამაშვილი – საქორწინო ხელშეკრულება

საოჯახო სამართალი – გიორგი გლაზოვი

ნაწილი 1

საოჯახო სამართალი 2 

საოჯახო სამართალი 3-1

  

საოჯახო სამართალი 3-2

  

საოჯახო სამართალი 4-1

  

საოჯახო სამართალი 4-2

 

ხათუნა ხაჩიძე-მეუღლეთა უფლება-მოვალეობები

 

 

ანო წიწავა-შვილება და მინდობით აღზრდა

 

 

ნელი ჩაჩაური-ოჯახური ძალადობა

 

 

ქეთი როსტომაშვილი-მეურვეობა და მზრუნველობა

 

 

ადამაშვილი თინათინი მშობლების და შვილების უფლება მოსილებები

 

 

ქეთი როსტომაშვილი მეურვეობა და მზრუნველობა

 

 

ხათუნა ხაჩიძე ქორწინების შეწყვეტა

 

 

შვილად აყვანის სამართლებრივი საფიძვლები/ბელა ბეროძე

 

 

საერთაშორისო გაშვილება-ბელა ბეროძე

 

 

ჩაჩაური ნელი ძალადობა ოჯახში

 

მერი ლაბარტყავა განქორწინება და ალიმენტის დაკისრების საკითხი