ქეთევან თეთრაული – საგადასახადო კანონმდებლობის მიმოხილვა

 

ქეთევან თეთრაული  – საგადასახადო კანონმდებლობის მიმოხილვა – საგადასახადო დავა

 

გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა ქეთევან ბორცვაძე

 

ნინო ღვედაშვილი საკუთრების უფლება და საგადასახადო კანონმდებლობა

 

გადასახადის გადამხდელის კანონიერი დაცვა  ქეთევანბორცვაძე