ნატო გოგინაშვილი – უხარისხო პროდუქციით მოყვანილი ზიანის ანაზღაურება

 

ნატო გოგნიაშვილი  უხარისხო პროდუქციით მიყენებული ზიანი

 

ნატო გოგნიაშვილი უხარისხო პროდუქციით მიყენებული ზიანი

 

ნატო გოგინაშვილი უხარისხო პროდუქციით მიყენებული ზარალი

 

ნინო ცხოვრებაძე ზიანის ანაზღაურება